Home Australian Labradoodle Brabant Onze meiden Onze jongens Pup info Planning nestjes Gallerij Voor fokkers Gastgezin Onze toy poodles Contact Privacy
Nederlands

Algemene voorwaarden van Australian Labradoodle Brabant (versie 2018)

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Fokker:Australian Labradoodle Brabant, zaakdoende te (5482tm) Schijndel, aan de Voltaweg 6;
Klant:de wederpartij van Fokker bij de Overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Overeenkomst:het totaal van de contractuele afspraken tussen Fokker en Klant;
Algemene voorwaarden:de onderhavige Algemene voorwaarden van de Fokker. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle met Fokker gesloten Overeenkomsten en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde Algemene voorwaarden. Afspraken waarbij van deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door de Fokker schriftelijk (of per e-mail) zijn bevestigd.
 2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van eventueel door de Klant gehanteerde Algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 4. Situaties die niet in deze Algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden, waarvan de kern is neergelegd in artikel 3.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden, waarvan de kern is neergelegd in artikel 3.

Artikel 3 – Het bijzondere onderwerp van de Overeenkomst: levende have

Het onderwerp van de Overeenkomst waar deze Algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zal veelal de koop en verkoop van levende have, meer in het bijzonder: honden, inhouden. Ondanks de gelijkstelling van de wettelijke regels van zaken voor dieren, dient de Klant zich bewust te zijn van het feit, dat levende have een bijzonder kwetsbaar onderwerp van verkoop kan zijn en dat zaken als erfelijkheid, karakter en toeval van zeer wisselende invloed kunnen zijn op de identiteit en het welzijn van een dier. Het is zeer lastig te voorspellen of het dier voldoet aan hetgeen de Klant er van verwacht en dat heeft uiteraard niet enkel met de kenmerken van het dier te maken, maar ook met die van de Klant als zijn / haar toekomstige eigenaar. Voorts is het per definitie bijna onmogelijk om een pakket aan objectieve verwachtingen te koesteren ten aanzien van het dier. De Klant accepteert bij het aangaan van de Overeenkomst derhalve dat de regels van conformiteit een andere uitleg en benadering eisen in het kader van de koop van levende have, dan bij de koop van een zaak- niet levende have. Voorts accepteert de Klant dat de Fokker – op grond van bovengenoemde feiten en op grond van het feit dat de Fokker zeer intens betrokken is bij het fokken van de honden – op soms (ogenschijnlijk) subjectieve wijze besluiten kan en mag nemen die strijdig kunnen zijn met hetgeen te doen gebruikelijk is, bij de afwikkeling van koop Overeenkomsten. De Fokker bedingt hierbij een grote mate vrijheid te dien aanzien. Een en ander is nader in de verkoop Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden uiteengezet, maar waar dat niet specifiek is gebeurd dienen afspraken in de geest van deze bepaling te worden uitgelegd en uitgevoerd. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De Fokker is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties en overige in het aanbod vermelde gegevens vormen slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Het aanbod tot het kopen van een hond wordt slechts gevormd door het droge feit dat een hond uit het eerstvolgende nest wordt geleverd, indien de potentiele Klant bereid is zich te conformeren aan alle afspraken in verkoopovereenkomst en deze Algemene voorwaarden. Met nadruk wijst Fokker op het feit, dat de aanvaarding van het aanbod slechts de acceptatie van de mogelijkheid tot het kopen van een hond kan inhouden. De Klant kan geen aanspraak maken op een bepaalde hond, een bepaalde kleur, het geslacht, of andere kenmerken van de gewenste hond.

De Fokker kiest de hond voor de Klant en doet dat op grond van ervaring en gevoel. Over de uitkomst van die keuze is geen onderhandeling mogelijk. 

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder het doen van een nader door de Fokker te bepalen aanbetaling.
 2. De Overeenkomst kan op elk moment tot aan de levering van de hond, op grond van de Fokker moverende redenen, door de Fokker worden ontbonden, zonder daarmee schadeplichtig te zijn jegens de Klant. Ligt de reden van de ontbinding onmiskenbaar bij de Klant door doen of nalaten van de Klant, dan is de Fokker niet verplicht om de aanbetaling aan de Klant te retourneren. Is de reden van ontbinding niet objectief aan de Klant gelieerd, dan heeft de Klant bij ontbinding recht op retournering van de aanbetaling.

Artikel 6 – De levering

 1. Leveringstermijnen die door de Fokker worden gecommuniceerd gelden slechts bij benadering en zijn nooit fatale termijnen.
 2. De levering geschiedt – tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen – acht weken na de geboorte van de hond. Fokker mag daar om haar moverende redenen van afwijken en een afwijkende leveringsdatum aan de Klant communiceren.
 3. Levering geschiedt door ophalen door de Klant van de hond bij de Fokker. De Klant dient in persoon bij de levering aanwezig te zijn
 4. Het niet voldoen door de Klant aan de voorwaarden gesteld in dit artikel, geven de Fokker het recht op ontbinding zonder schadeplichtig te zijn en zonder plicht tot retournering van de aanbetaling.

Artikel 7 – De prijs

Indien niet anders is overeengekomen gelden de geoffreerde of overeengekomen prijzen inclusief B.T.W, maar exclusief eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen, of nader door partijen overeen te komen door Fokker te maken kosten. 

Artikel 8 – Zorgplicht van de Klant

 1. De Klant verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van de Fokker te zullen volgen.
 2. De Klant verplicht zich de eerste twee maanden de hond ruimte en rust bieden in zijn/haar nieuwe omgeving, zodat de pup goed went aan zijn nieuwe baasjes en huis.
 3. De Klant verplicht zich de hond na 1.5 jaar (anderhalf jaar), of eerder of later als dat op advies van een erkend dierenarts in het belang van de hond is, op eigen kosten te laten steriliseren/castreren.
 1. De Klant garandeert dat hij de hond zal houden in een schone en plezierige omgeving. Dat houdt tenminste in niet gekooid en in voldoende mate voorzien van kwaliteitsvoeding zoals bv. Darf en Carnibest, of een vergelijkbaar natuurlijk product met inbegrip van dagelijks vers schoon water, goede gezondheidszorg en gezelschap.
 1. De Klant zal zich onthouden van mishandeling en verwaarlozing in de meest brede zin van de begrippen. Onder verwaarlozing of mishandeling wordt in elk geval verstaan:

– Permanent of langer dan 48 uur gekooid houden van de hond

– Het structureel onvoldoende geven van goede voeding

– Het niet ter zorg van een gediplomeerd dierenarts aanbieden van de hond in geval van objectief waarneembare slechte gezondheid van de hond.

– Het slecht verzorgen van de hond waardoor de conditie van het dier verslechtert of kan verslechteren door bijvoorbeeld het niet of met onvoldoende regelmaat verzorgen van de vacht waardoor klitten ontstaan, geen of onvoldoende maatregelen nemen tegen interne en/of externe parasieten als teken, luizen, vlooien, schimmels en worminfecties;

– De Klant verplicht zich de hond te beschermen tegen hondenziekten door middel van vaccinaties. Echter wordt ten strengste aanbevolen om alvorens te enten een titerbepaling af te nemen om de hoeveelheid antistoffen te bepalen en aan de hand van deze uitslag wel of niet te enten. Omdat vaccinaties de hond kunnen schaden wordt voorts aanbevolen geen meerdere vaccinaties tegelijkertijd te geven om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.

Hetzelfde geldt voor ontwormen en het gebruik van anti vlo-en teken middelen. In GEEN geval wordt gekozen voor een oraal middel zoals Bravecto of Nexgard. Wanneer door koper besloten wordt een oraal middel te geven dan vervallen alle garanties/mogelijkheden tot schadevergoeding/terugvorderen van het aankoopbedrag.

Alle middelen dienen apart van elkaar te worden gegeven.

 1. In het geval dat de Klant besluit de hond niet langer in bezit te willen houden, is de Klant verplicht de hond aan Fokker te retourneren, of de hond in ieder geval eerst aan Fokker aan te bieden.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Tijdens de nestperiode wordt de hond medisch onderzocht door een erkend dierenarts en krijgt de hond een gezondheidsverklaring, welke verklaring ook wordt vermeld in het Europees paspoort van de hond. De hond wordt volgens wettelijke regelgeving gechipt en gevaccineerd en wordt voorts drie maal ontwormd. De hond ontvangt in de nestperiode een professionele verzorging en krijgt hoogwaardige voeding. De Fokker waarborgt naar beste vermogen de geestelijke en fysieke gesteldheid van de hond. De Klant dient zich te realiseren dat het onderwerp van de koopovereenkomst “levende have” betreft. Dit brengt met zich mee, dat ondanks de hoge kwaliteit van verzorging en het integer fokken door de Fokker, er altijd risico is op de noodzaak tot het maken van medische kosten. De Fokker raadt de Klant derhalve aan om een ziektekostenverzekering met betrekking tot de hond af te sluiten.
 2. Een beroep op non-conformiteit kan slechts slagen op objectief door een erkend dierenarts vast te stellen medische grond, als opgenomen of omschreven in dit artikel. De Fokker is gerechtigd het oordeel van de arts te onderwerpen aan een second opinion van een erkend dierenarts. Het oordeel van laatstgenoemde arts daarbij leidend. Een beroep op non- conformiteit op grond van een esthetisch kenmerk kan slechts slagen, indien dat kenmerk specifiek bij de verkoopovereenkomst tussen partijen is overeengekomen, tenzij de Fokker ter zake de aan(af)wezigheid van dat kenmerk niets te verwijten valt.
 3. Indien op grond van een binnen tien dagen na levering van de hond uitgevoerd veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking die reeds aanwezig was bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor een normaal gebruik als huisdier, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, de wens daartoe schriftelijk aan de Fokker te kennen geeft, bij gebreke waarvan de rechten van de Klant ter zake komen te vervallen.
 4. Indien zich bij de hond een (erfelijk) gebrek openbaart of een (erfelijk) gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond vóórdat de hond de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt, welk gebrek niet is veroorzaakt door:

– handelen in strijd met het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het castreren in strijd met het bepaalde in artikel 8 lid 3),

– opzettelijk handelen of handelen dat als roekeloos of zeer nalatig dient te worden bestempeld,

– verkeerde voeding, verkeerde lichamelijke en/of geestelijke opvoeding of een ongeval,  en het gebrek niet kon worden ontdekt bij veterinair onderzoek kort na de koop (zoals hiervoor bedoeld in artikel 9.3) en het gebrek de hond voor een normaal gebruik als huisdier blijvend ongeschikt maakt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Melding van het gebrek en de wens om tot ontbinding over te gaan dient binnen 4 weken na vaststelling daarvan schriftelijke aan de Fokker kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de rechten van de Klant ter zake vervallen.

 1. Indien de Klant aanspraak maakt op ontbinding van de Overeenkomst, is de Fokker verplicht de hond terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom, onder eventuele aftrek van door de Fokker betaalde kosten ter zake van veterinair onderzoek/behandeling.
 2. De garantiebepalingen van dit artikel gelden niet in geval er sprake is van handelen in strijd met het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden.
 3. De officiële stamboomgegevens en medische gegevens kunnen op verzoek van de Klant bij de Fokker worden ingezien.

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling van het overeengekomen bedrag dient 24 uur voor de overeengekomen dag van levering op de rekening van de Fokker te zijn ontvangen, dan wel dient contant bij de levering te worden overhandigd, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk een afwijkende betalingsafspraak is gemaakt.
 2. Het niet voldoen aan de in lid 1 gestelde eisen geeft de Fokker het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, zonder gehoudenheid tot terugbetaling van de aanbetaling. 

Artikel 11 – Kosten

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door Fokker worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Klant te bewerkstelligen, zijn ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd het recht van Fokker op nakoming en verdere vergoeding van de schade. De kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering uit handen wordt gegeven, ongeacht of de Klant daarvan op de hoogte is. In het geval een betalingstermijn wordt overschreden en Klant door Fokker wordt aangemaand, is Fokker gerechtigd € 10,00 administratiekosten in rekening te brengen. 

Artikel 12 – Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Fokker, onverminderd het recht van de Fokker om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen. 

Artikel 13 – Rechtskracht

Onderhavige Algemene voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van de Fokker geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden en de Overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, voortvloeiende verbintenissen, de plaats van vestiging van de Fokker zal gelden.
 3. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 15 – Conversie

Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de Fokker toepasselijk beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.